INA DAMMANPRIJS

Sinds 1999 looft het bestuur van de Vestdijkkring om de twee jaar de Ina Dammanprijs uit. Dit gebeurt tegelijk met de uitreiking van de eveneens tweejaarlijkse Anton Wachterprijs  die naar de auteur gaat met het beste literaire debuut. Beide prijzen worden in Harlingen uitgereikt, de geboorteplaats van Simon Vestdijk die in zijn autobiografische romans beide figuren tot leven heeft gewekt. Ina Damman is het schoolmeisje waarop Anton Wachter, het alter ego van de auteur, verliefd wordt in de autobiografische Anton Wachterromans van Simon Vestdijk
Gegadigden worden opgeroepen mee te dingen naar de Ina Dammanprijs.

Deelneming

De Ina Dammanprijs is een onderscheiding voor iemand die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een beeldje van Ina Damman, vervaardigd door de weduwe Mieke Vestdijk.
De jury zal één prijswinnaar benoemen, indien het niveau van de ingezonden werkstukken dit toelaat. De prijs bestaat uit een voor de gelegenheid vervaardigd beeldje. De jury behoudt zich het recht voor naast de prijswinnaar een of meerdere inzenders met een eervolle vermelding te bekronen.
Voorafgaande aan de prijsuitreiking zal de jury bij monde van een van haar leden verantwoording afleggen van haar keuze en werkwijze, door het juryrapport openbaar te maken. Dit juryrapport wordt tevens gepubliceerd in de Vestdijkkroniek. Van de schrijver(s) van het bekroonde werkstuk wordt tevens verwacht dat hij/zij een bekorte versie als artikel zal/zullen aanbieden voor publicatie in de Vestdijkkroniek. De omvang van dit artikel dient binnen redelijke, door de redactie vast te stellen, grenzen te vallen.

Voordracht of inzending

Voordracht van personen of inzending van publicaties - per persoon of per groep - voor deelneming aan de prijsvraag dient te geschieden aan de secretaris van de jury.
Inzendingen dienen uiterlijk op 30 april van het jaar waarin de prijsuitreiking plaatsvindt bij de secretaris van de jury te zijn.

Voor alle overige informatie betreffende de Ina Dammanprijs kan men zich wenden tot de secretaris van de jury.

Inzendingen en correspondentie te richten aan:
Wilbert van Walstijn
Joseph Haydnlaan 104
2324 AV Leiden
tel. 071-5767367
e-mail wvanwalstijn@hotmail.com


Prijswinnaars Ina Dammanprijs:

2012
De Ina Dammanprijs 2012 is toegekend aan Wim Hazeu. Het bestuur van de Vestdijkkring kent de prijs aan de biograaf van Simon Vestdijk toe voor al zijn biografisch onderzoek dat hij verricht heeft, uitmondend in een biografie van de auteur, in de bezorging van de briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk, in tal van artikelen, lezingen en voordrachten. De Vestdijkkring eert Wim Hazeu hiermee voor zijn grote inzet om het leven en werk van Vestdijk onder de aandacht te brengen van een groot lezerspubliek.
De toelichting van de jury

2010
Tekstediteur dr. H.T.M. van Vliet voor zijn bezorging van Kind tusschen vier vrouwen.
Deze editie geeft de tekst van de roman voor het eerst in de oorspronkelijke spelling en interpunctie van Vestdijk: de versie van 1933. De tekst is bovendien voorzien van uitvoerig commentaar, ondersteund door talrijke illustraties. In afzonderlijke essays worden de ontstaans- en tekstgeschiedenis beschreven.
De toelichting van de jury

2008
Susanne van Neerbos
voor haar masterthesis Over het schuldthema in twee historische romans van Simon Vestdijk.
In deze scriptie gaat het om de toetsing van het schuldthema in de romans De nadagen van Pilatus en De held van Temesa aan Vestdijks opvattingen over schuld zoals uitgewerkt in Het wezen van de angst.
De toelichting van de jury

2006
Spiros Macris
voor zijn vertaling van De redding van Fré Bolderhey met de titel Un fou chasse l’autre. Het boek verscheen in 2004 bij de Parijse uitgever Phébus.
De toelichting van de jury

2004
Andreas Vonder
(Universiteit van Amsterdam) voor de scriptie: In navolging van Nietzsche. De gebruikmaking van De openbaring van Johannes in 'De kellner en de levenden' van Simon Vestdijk en 'Glubkes oordeel' van Willem Brakman.
Hierbij kwamen (post)modernisme, Rilke, Thomas Mann, de 'tragische traditie' en het relativerend perspectivisme van Nietzsche aan bod.
De toelichting van de jury

2002
Philippe Saba (Universiteit van Leiden) schreef de scriptie 'Meneer Vissers Hellevaart, een onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van Willem Visser'.
In deze diepgravende scriptie komt Saba tot de conclusie dat anders dan Vestdijk deed voorkomen, ‘zijn proustianisme iets van een bevlieging heeft, terwijl Freud, van wie hij zich naar eigen zeggen had afgewend, een constante invloed heeft uitgeoefend’.
De toelichting van de jury

2000
Fenny Brandsma
(Universiteit van Utrecht) voor de doctoraalscriptie Vestdijks ‘Het glinsterend pantser’ en de menswetenschappen.
In haar scriptie onderzoekt Brandsma de betrekkingen tussen de moderne literatuur en geneeskunde. Daarbij stelt zij vragen als: hebben schrijvers het over reële - of 'echte' - ziekten in hun romans of verhalen, of verzinnen ze maar wat? Spreekt uit een boek een visie op een specifieke kwaal, of misschien op ziekte in het algemeen, en hoe moeten wij die opvattingen interpreteren in relatie tot poëticaal en filosofisch gedachtengoed?
                                                             

| © 2012 Vestdijkkring | Welkom | Contact Gastenboek | Top |