Beleid & financiën


Jaarplan Vestdijkkring


Jaar: 2021

VK Werkplan ALV 2021 Vestdijk Herdenkingsjaar  (pdf)


Jaar: 2020

VK Jaarplan 2020 (pdf)


Jaar: 2019

Concept JAARPLAN 2019

Inleiding

In het jaar 2019 zal aansluiting worden gezocht bij drie landelijke actualiteiten. Het gaat hier om de herdenking van de 350ste sterfdag van Rembrandt.  Er zijn tal van activiteiten in dit Rembrandtjaar. In binnen de mogelijkheden van de Vestdijkkring zal daar aandacht worden gegeven, wetende dat Vestdijk over Rembrandt en over beeldende kunst het nodige heeft geschreven.

Landelijk groeit de zorg voor het probleem van de ontlezing, maar de oplossing van het probleem is nog niet gevonden. In het bijzonder is de verdwijning van de klassieken in de literatuur en de hantering van een verplichte leeslijst in het onderwijs een vraagstuk dat de literaire genootschappen gezamenlijk raakt.  Minister Engelshoven heeft aangekondigd zowel de Raad voor Cultuur als de Onderwijsraad om advies te vragen over de zorgwekkende ontlezing onder jongeren. Een onderwerp om goed te volgen en mogelijk ook in een gezamenlijk verband eens aan de orde te stellen.

Tenslotte is er in het najaar een voor de Vestdijkkring belangwekkende actualiteit die direct betrekking heeft op Vestdijk zelf. Na jaren zal er een nieuwe studie over zijn werk verschijnen, die gepaard zal gaan met een aantal herdrukken van enkele romans door de Bezige Bij.

 

Activiteiten

Symposium over Vestdijk, Rembrandt en de beeldende kunst.

Kleine expositie over  Rembrandt en  beeldende kunst in het werk van Vestdijk

Debat over de ontlezing en oplossingen daarvan.

Deelname aan congres over ´schrijvende dokters´

Bijeenkomst rond de presentatie van de studie Vestdijk bijvoorbeeld en herdrukken van romans van Vestdijk i.o.m. De Bezige Bij

Realisering plaquette huis Doorn.

 

Publiciteit en promotie

Actie via een speciale aanbieding van: Rembrandt en de Engelen (bibliotheken, boekwinkels)

Vestdijkkronieken 133 + 134

Enquête over popularisering van  werk van Vestdijk (kroniek, twitter, website)

Vestdijkwandeling Amsterdam in het kader van ‘schrijvende dokters’

Eindejaarspublicatie (?)

Plaatsing geluidsopname van de radioserie Nol Gregoor in gesprek met Simon Vestdijk  op de website.

Promotie van materialen en publicaties via bijeenkomsten en facebook tegen betaling.

Verkenning naar de wenselijkheid van verspreiding van de Vestdijkkroniek op papier en als pdf; eventueel met onderscheid in contributie van lidmaatschap

Financiën

Buiten het budget voor ledenvergadering, symposium en kronieken en eindejaarspublicatie (?) staan over uit eerdere besluiten de reservering op de begroting voor:

 • Plaquette Doorn (1), verhoogde vitrines OBA (2), plaquette Harmenspark (3)
 • Nieuwe activiteit: promotie boek Vestdijk bijvoorbeeld over Vestdijk i.s.m. De Bezige Bij

Jaar: 2018

Inleiding

Het jaar staat in het teken van de 120ste geboortedag van Vestdijk, van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa en van de AW- en ID prijsuitreiking. Onderwerpen die dit jaar aan de orde zullen komen.

Activiteiten

 • Kleine expositie over Leeuwarden en Vestdijk in de vitrines in de OBA
 • AW-prijs en ID-prijsuitreiking
 • Realisering plaquette huis Doorn
 • Verkenning samenwerking Literaire Genootschappen

Publiciteit en promotie

 • Vestdijkkronieken 131 en 132
 • Uitgave: Zweepslagen en Klaroenstoten
 • 17 oktober: aandacht 120ste geboortedag: Vestdijk en kindertijd.
 • Verkoop van boek- en eigen publicaties tijdens bijeenkomsten: 17.03 ledenvergadering, 23.03 symposium over de biografie, 10.10 tijdens Anton Wachterprijsuitreiking, via sociale media (lijst opstellen voor kroniek, website en facebook)
 • Ledenwerfacties

Financiën

Buiten de kronieken en publicaties is budgettering nodig voor de ingeplande activiteiten:

 • AW-prijs en ID-prijs
 • Acties Ledenaanbieding: a. Het Veer, b. Zweepslagen en klaroenstoten, c. Schoolverliefdheid
 • plaquette Doorn (1), verhoogde vitrines OBA (2), plaquette Harmenspark (3)

Jaar: 2017

Activiteiten

 • Symposium november: Vrouwendienst: het vrouwbeeld bij Vestdijk
 • Vestdijk en Doorn: huis, gedenkplaat, eventueel museale voorziening, vgl. Vestdijkkamer
 • Expositie in vitrines Vestdijkzaal OBA: ‘Uit het archief’, biografie Hans Visser 30 jaar
 • Promotie luisterboek bij Rubinstein: nader overleg met Job Cohen over roman, en/of verhalen en gedichten
 • Culturele hoofdstad Leeuwarden 2018: Bijeenkomst van de Anton Wachterprijs- winnaars? Eventueel: uitvoering De koperen tuin door Kuyvenhoven?
 • Vestdijk-boekenmarkt met voordelig aanbod van boeken uit het archief
 • Afronding project aforismen van Vestdijk; publicatie
 • Afronding ordening losse archiefstukken

Publiciteit en promotie

 • Vestdijkkronieken 129 + 130
 • Berichtgeving via website, beeldbank, twitter en persberichten
 • Publiciteit en ledenwerving rond voorstelling De koperen tuin; presentatie app wandeling , en de bloemlezing verspreide essays
 • Doorontwikkeling van website en beeldbank: verkenning van de mogelijkheid van een eigen webwinkel voor betaalde dienstverlening.

Bestuur en redactie

 • Het bestuur komt drie keer bijeen. Voor de voorbereiding van en tijdens de Ledenvergadering; een keer ter voorbereiding van presentatie bloemlezing verspreide essays
 • De redactie komt twee keer bijeen voor de samenstelling van de twee kronieken

Overige

 • Representatie bij evenementen
 • Actieve benadering van leden
 • Verhoogde vitrine voor plaatsing van Anton Wachter en Ina Damman beeldjes in de Vestdijkzaal
 • Harmenspark Harlingen
 • Vernoeming van Vestdijk in het stratenplan Amsterdam

 

Financiën

 • Circa 240 leden van de Vestdijkkring betalen jaarlijks contributie.
 • Het vermogen van de vereniging staat op een spaarrekening/beleggingsrekening.
 • Goedkeuring van het beheer van het vermogen wordt verkregen in de algemene jaarvergadering.
 • Het financieel jaarverslag en de jaarbegroting worden gepubliceerd op de website.
 • De inkomsten van de vereniging worden besteed aan:
  • Publiciteit en promotie, zie begroting
   • uitgave van de Vestdijkkronieken
   • doorontwikkeling website
   • ledenwerving en promotie,
  • activiteiten, zie begroting
   • symposium
   • huis Doorn
   • Activiteit culturele hoofdstad 2018 pm
   • Luisterboek, pm
   • Vitrine Vestdijkzaal
   • Plaquette Harmenspark
  • Verenigingskosten, zie begroting
   • ALV +bestuur + redactie,
   • (Financiële) administratie + beheer

Jaar: 2016

Activiteiten
• 23 April: Ledenvergadering in Hannemahuis met presentatie app voor wandeling door Lahringen; uitnodiging sprekers / genodigden
• Afronding nieuwe uitgave: bloemlezing uit verspreide, niet-gebundelde essays van Vestdijk. Gereed mei 2016. Presentatie van de bloemlezing essays: september met sprekers
• Expositie in OBA over de platenverzameling van Vestdijk, met Dick Vestdijk als conservator
• Anton Wachter- en Ina Dammanprijs: 12 november
• Ina Dammanlezing: november (p.m. Actie Nederland leest)
• Verkenningscommissie: Vestdijk en het onderwijs, kansen en mogelijkheden voor een educatief aanbod rond Vestdijk. De Vestdijkkring kent vele leden die werkzaam zijn (geweest) in de educatieve sector. Is in een formule à la Vrije Academie een educatief aanbod te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met andere literaire genootschappen of instellingen? Denk aan lesbrieven. Lezingen? Excursies? Colleges? Cursussen? Museumbezoek? Luisterboeken? CD met gedichten Vestdijk op muziek ?
• Proef: Introductie over De koperen tuin voorafgaand aan de voorstelling van Christiaan Kuyvenhoven. (zie ook volgend punt)
• Culturele hoofdstad Leeuwarden 2018: voorbereiding om rond Vestdijk activiteiten in Leeuwarden/Harlingen te houden, bijv. Symposium over De koperen tuin in combinatie met de muziektheatervoorstelling Kuyvenhoven. Bijeenkomst van de Anton Wachterprijs- winnaars
• Vestdijk-boekenmarkt met voordelig aanbod van boeken uit het archief
• Ordening van losse archiefstukken

Publiciteit en promotie
• Vestdijkkronieken 127 + 128; vernieuwde omslag
• Berichtgeving via website, beeldbank, twitter en persberichten
• Publiciteit en ledenwerving rond voorstelling De koperen tuin, bij de presentatie van de app wandeling en de presentatie van de bloemlezing verspreide essays
• Aforismen van Vestdijk op de website
• Onderhoud website en beeldbank

Bestuur en redactie
• Het bestuur komt drie keer bijeen. Voor de voorbereiding van en tijdens de Ledenvergadering; een keer ter voorbereiding van presentatie bloemlezing verspreide essays
• De redactie komt twee keer bijeen voor de samenstelling van de twee kronieken
• Vernieuwing omslag en opmaak Kroniek
• Bijeenkomst eindredactie voor bloemlezing verspreide essays
• Aanstelling van een bestuurslid met kennis van public relations / dan wel een stageopdracht aan een student communicatie / public relations / persvoorlichting

Overige
• Representatie bij evenementen, contact over herinrichting Harmenspark Harlingen
• Actieve benadering van leden
• Realisering van permanente tentoonstelling van Anton Wachter- en Ina Damman-beeldjes in de Vestdijkzaal

Financiën
• Circa 260 leden van de Vestdijkkring betalen jaarlijks contributie
• Het vermogen van de vereniging staat op een spaarrekening/beleggingsrekening
• Goedkeuring van het beheer van het vermogen wordt verkregen in de algemene jaarvergadering
• Het financieel jaarverslag en de jaarbegroting worden gepubliceerd op de website
• De inkomsten van de vereniging worden besteed aan:

a) Publiciteit en promotie, zie begroting
o uitgave van de Vestdijkkronieken
o expositie
o de website en beeldbank
o ledenwerving en promotie

b) Activiteiten, zie begroting
o bloemlezing verspreide essays
o presentatie bloemlezing
o de ontwikkeling van een app met Vestdijkwandeling
o verkenningscommissie Vestdijk en het onderwijs
o Leeuwarden culturele hoofdstad 2018
o pers en publiciteit

c) Verenigingskosten, zie begroting
o ALV en bestuur en redactie
o (Financiële) administratie en beheer


Jaar: 2015

 Activiteiten

 • Voorstelling door Christiaan Kuyvenhoven over De koperen tuin: maart aansluitend aan Ledenvergadering
 • Voorbereiding nieuwe uitgave: capita selecta uit verspreide, niet-gebundelde essays van Vestdijk. Gereed najaar 2015
 • Symposium najaar over de essayist Vestdijk + presentatie van bloemlezing uit verspreide essays (of Vestdijk en de film)
 • Expositie over Vestdijk en de Tweede Wereldoorlog in Vestdijkzaal OBA
 • Ontwikkeling van een app met Vestdijkwandeling over Anton Wachter in Harlingen (in samenwerking met L.M + Hannemahuis)
 • Bevordering positieve beeldvorming rond Vestdijk, onder meer via publiciteit in kroniek en sociale media en via masterclasses of lezingen (pm. Actie Nederland leest)
 • Vestdijk-boekenmarkt met voordelig aanbod van boeken uit het archief.

 Publiciteit en promotie

 • Vestdijkkronieken 125 + 126; waar mogelijk met themakaternen
 • Berichtgeving via website, beeldbank, twitter en nieuwsbrief
 • Onderhoud website en beeldbank
 • Uitgave dubbel-cd over de huiskamergesprekken Gregoor – Vestdijk voor leden en werving nieuwe leden
 • Publiciteit rond bloemlezing verspreide essays, en symposium, voorstelling De koperen tuin (pm. Nederland leest)

Bestuur en redactie

 • Het bestuur komt drie keer bijeen. Voor de voorbereiding van en tijdens de Ledenvergadering; een keer ter voorbereiding van het symposium
 • De redactie komt twee keer bijeen voor de samenstelling van de twee kronieken
 • Twee of drie bijeenkomsten met Van Vliet over verspreide essays
 • Instelling projectgroep en leeskring voor het ontwikkelen van app-Vestdijk/Harlingen wandeling

Overige

 • Uitgever zoeken voor de publicatie bloemlezing verspreide essays
 • Representatie bij evenementen, o.a. opening Simon Vestdijkpark te Haarlem
 • Ledenwerving

Financiën

 • Circa 250 leden van de Vestdijkkring betalen jaarlijks contributie. (verhoging contributie/ verhoging verkoopprijs losse nummer kroniek?)
 • Het vermogen van de vereniging staat op een spaarrekening/beleggingsrekening.
 • Goedkeuring van het beheer van het vermogen wordt verkregen in de algemene jaarvergadering.
 • Het financieel jaarverslag en de jaarbegroting worden gepubliceerd op de website.
 • De inkomsten van de vereniging worden besteed aan:

a) publiciteit

 • uitgave van de Vestdijkkronieken, zie begroting
 • expositie
 • de website en beeldbank, zie begroting
 • promotie, zie begroting

b) activiteiten

 • publicatie bloemlezing verspreide essays, zie begroting
 • de ontwikkeling van een app met Vestdijkwandeling, zie begroting
 • de ontwikkeling van cd’s met huiskamergesprekken, zie begroting

c) verenigingskosten

 • ALV +bestuur + redactie, zie begroting
 • (financiële) administratie + beheer, zie begroting

12 januari 2015


Financiële verantwoording

Als PDF-bestanden:

VK Jaarrekening 2021 en Begroting 2022

VK Jaarrekening 2020 en Begroting 2021

jaarrekening en begroting 2018 2019 herzien op 6-3

jaarrekening 2017 en begroting 2018 (gecorrigeerd 4-3-2019)

jaarrekening 2016

begroting 2017

Begroting 2016

Jaarrekening 2015

Jaarplan 2016

Jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 (bijgewerkt na de jaarvergadering)

Financieel jaarverslag 2013  (bijgewerkt op 31 maart 2014 na voorstellen in de jaarvergadering)

Jaarverslag Vestdijkkring 2014

Jaarverslag Vestdijkkring 2013

De Vestdijkkring is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 816044296.

Geen van de leden van het bestuur van de Vestdijkkring, noch van de redactie, of de correspondenten of webmaster, ontvangen enige vergoeding voor hun werkzaamheden.